Kurallar-Voodoo Vibes

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

Voodoo Vibes’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

Voodoo Vibes , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farkl? jeton de?erleri aras?ndan istedi?inizi tercih edebilirsiniz. En fazla 25 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton aras? koyabilirsiniz. En dü?ük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 25 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 100 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt taraf?ndaki ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Voodooman bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve bonus kazanmalar d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir.

Ç?ng?rakl? y?lan bir scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca 10 free spin de verilir.

Nas?l Oynan?r – CasinoMaxi

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton de?erini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi ba??na kaç jeton koyaca??n?z? seçmek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Her t?klama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Kullan?lacak jeton de?erini seçmek için JETON DE?ER?‘ni t?klat?n. Her t?klama jeton de?erini bir sonraki de?ere yükseltir. Geçerli jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Free spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – CasinoMaxi

Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r.

Bonus oyunun amac?, bebeklerin içinde sakl? bonus toplamlar? bulmakt?r. Bo? bebe?i seçti?inizde bonus oyun sona erer. Ana oyuna geri dönmek için OYUNA GER? DÖN’ü seçin.

Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazan?l?rsa. Bonus oyun kazan?ld???nda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

Belirli Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n ya da S?f?rla‘y? t?klat?n.

?Y? ?ANSLAR!

?yi bahis borsalar?

Bahis borsalar? bahis oyuncular?n?n birbirlerine kar?? oynad?klar? sitelerdir. Bahis borsalar? maçlar? al?r ve paray? i?ler, düzenler ve paray? öder. Bunun için kazançlardan bir komisyon al?rlar, genellikle % 5 oran?nda. Bu, bahis oranlar?n?n asl?nda daha dü?ük oldu?u anlam?na gelir, bahis oranlar?n?n % 2,5’i kazançlardan gidiyor bu yüzden bahis oranlar? asl?nda 1,95. Bahis oranlar?n? hesaplamak için, Buray? t?klay?n.

Buna ra?men benim önerdi?im bahis borsalar?n?n genellikle yüksek bahis oranlar? vard?r. Ancak hepsinden önemlisi, risksiz bahisleri (kesin bahisleri) kullanarak, kazançlar? bahisçilerden alarak, bahisçide kaybedip, kendi yapt?klar? bahislere kar?? bahis olarak aç?klanan, kar?? taraftaki bahis borsas?nda bir kar?? bahisle kazanarak bahis borsalar?m?z olmal?.

Bu kazanmaktan çok daha zor. Kazanmak çok kolay ki ilk bahiste kazan?l?r. Ancak hata yapmamal?s?n?z, bütün ö?renme e?risi hata yapmak için de?ildir, do?ru takti?i uygulamay? ö?renmemek için de?ildir. Kazanmak için spor hakk?nda bir ?ey bilmenize gerek yok

ComeOn öncelikle kaydolmal?s?n?z. Yaln?zca % 4 komisyon al?yorlar – bu önemli, bahis oranlar? daha büyük olacak. Sitede gezinmek çok kolay. Kullan??l? bahis bonuslar?. Moneybookers kullan?yorlar.

Redbet ise bir sonraki. Yaln?zca % 4 komisyon. ?sveçli kadro taraf?ndan kuruldu ve onlar taraf?ndan i?letiliyor. Netteki bütün bahis borsalar?n?n en iyi limitlerine sahip, siteyi olu?turan bir dahi. Orada meydana gelen her ?ey görülebilir ve birkaç t?klamayla maçtas?n?z. Betfair’de ise bazen maça ula?madan önceki bütün t?klamalardan ?iddetli kar?n a?r?lar? çekiyorsunuz. Kazanç ödemeleri gerçek zamanl? olarak (saniyeler içerisinde) Moneybookers’a yap?l?yor – Redbet ta?lar? nas?l dö?eyece?inize dair bütün i?i gösteriyor.

Bets10. Bilindi?i gibi, kalitenin imzas?, yine ?sveçliler. Çok küçük bir ?irket olarak ba?lamalar?ndan bu yana onlar? kullan?yorum. ?u anda 150 personeliyle muazzam bir ?irket ve ?nternet dünyas?nda y?l?n oyun sitesi olarak seçilmeyi de pekala hak ediyor (bir sitede olabilecek her ?eye sahipler – mü?terek bahis dahil) Oynamak için büyük mebla?lar mevcut. Do?al olarak Moneybookers hesab? var ancak bazen kazanç ödemelerini almak birkaç gün al?yor. Standart % 5 iken, onlar?n komisyonu yaln?zca % 4.

Hat?r? say?l?r ölçüde büyük bir bahis sermayeniz olana kadar bu 3 bahis borsas?yla ba?a ç?kabilmelisiniz. O zamana kadar Betfair’le oynaman?z gerekecek, yine % 5 komisyon, zor bir site, mü?teri dostu politika. Standart cevab?n “Bu bizim prensibimiz de?il”, “biraz daha dayan?n” ya da “kendi ba??n?z?n çaresine bak?n” oldu?u bu yerde kötü muameleyle kar??la?maya haz?r olun. Ancak Betfair en büyü?ü, en fazla oyuncuya ve sermayeye sahip bu nedenle muhtemelen onlara ihtiyac?n?z oldu?unu dü?ünebilirsiniz. Haz?rl?kl? olun böylece tahammül edebilirsiniz. H?zl? bir ?ekilde do?rulama yapacaklard?r ve genellikle ayn? gün ayn? parayla tekrar oynayabilirsiniz; genellikle oynamak için büyük mebla?lar ve birçok kar??la?ma bulunur. Betfair bunlar?n ilki ve bahis borsas?n? icat eden de onlar. Mü?terilerine özen gösterselerdi, bu i?in tekeli olurlard?.

Daha fala bahis borsas? var ancak bunlar kadar iyi de?iller, ben yaln?zca Avrupa’daki bütün bildiklerimi ara?t?rd?m, bir tane daha istiyorsan?z, BetBull’u deneyin. Bu Betdaq’?n bir ba?ka kabu?u, ayn? bahis oranlar? ve paraya sahip ancak oynamak için daha h?zl? ve anla??l?r bir site.

Di?erlerinden daha dü?ük komisyonla (yaln?zca % 1, muhtemelen) çal??an bir bahis borsas? var, Mansion. Onlar?n navigasyonunu sevmiyorum, bana göre çok bo?uk. Ayr?ca Cebelitar?k’ta ikamet ediyorlar, bu yüzden AB/AET yasalar?n?n kapsam?na girip girmediklerinden emin de?ilim. Mansion ilginiz çektiyse, sitenin düzenin sizi cezbedip etmedi?ini ve daha sonra AB kapsam? içerisinde olup olmad???n? kontrol edin böylece kazançlar?n?z vergiden muaf olur.

Geldiniz-Fishy Fortune

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

Fishy Fortune’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

Fishy Fortune , 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, wild ve scatter semboller sunan bir video slot makinesidir. En dü?ük bahis bir çizgiye 1 jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 1 bahis çizgisine 1 jetondur (toplam 10 jeton).

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Alt?n hazine bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve Jackpot d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Midye bir, scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in, 5 scatter sembolü, toplam bahisin 500 ile çarp?lmas?yla elde edilen tutar? öder). Ayr?ca seçilen bahis çizgisinde 3 ya da daha fazla sembol görüntülendi?inde free spin kazan?l?r.

Jackpot yaln?zca MAKS. BAH?S ile oynand???nda ve silindirler durdu?unda, herhangi bir bahis çizgisinde 5 ahtapot simgesi gösteriliyorsa kazan?labilir.

Nas?l Oynan?r – CasinoMaxi

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için döndürme dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Free Spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Jackpot kazan?ld???nda. Jackpot kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

Özel Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n.

?Y? ?ANSLAR!

Lütfen Unutmayýn: Jackpot ödemesi, kumar sitesinde belirtilen kurallara ve koþullara tabidir. Daha fazla bilgi için kumar web sitesine bakýn.

No related posts.

Geldiniz-10H All American

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-10H All American

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-10H All American

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-10H All American

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-10H All American

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-10H All American

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-100H Jacks or Better

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Jacks or Better

Jacks or Better’a ho? geldiniz!

Jacks or Better, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-100H Jacks or Better

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), Jacks or Better’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-100H Jacks or Better

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Jacks or Better

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Jacks or Better

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Basit Kurallar-100H Deuces Wild

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Deuces Wild

Deuces Wild’a ho? geldiniz!

Dueces Wild, bir istisna d???nda ellerin olu?turulma yöntemi olarak geleneksel poker kurallar? takip etmektedir: Tüm ikililer “wild” kartt?r; yani kazanan bir eli tamamlayacak en iyi kart?n yerine kullan?labilir. Örne?in ikili, bir kent ya da flo? olu?turmak veya üçlüyü kare yapmak için kullan?labilir.

Özel Eller-100H Deuces Wild

Normal poker ellerinin yan? s?ra (üçlü, kent, flo?, full, kare, straight flush), Deuces Wild’da baz? özel eller de bulunur.

 • 5?li. Ayn? de?er ya da ikiliye sahip be? kart.
 • Royal Straight Flush. Tamamlamak için bir ikilinin kullan?ld??? flo? royal.
 • Do?al Flo? Royel. Herhangi bir ikili içermeyen flo? royal.
 • Dört ikili. Dört tane ikili.

Nas?l oynan?r-100H Deuces Wild

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Deuces Wild

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Deuces Wild

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Kurallar-Tales of Krakow

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – Casinieuro

Tales of Krakow’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – Casinieuro

Tales of Krakow, 5 silindirli, 30 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farkl? jeton de?erleri aras?ndan istedi?inizi tercih edebilirsiniz. En fazla 30 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton aras? koyabilirsiniz. En dü?ük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 30 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 120 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt taraf?ndaki ödeme tablosunda belirtilmi?tir. ?eytan bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve bonus kazanmalar d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir.

Kral Boleslaw bir, scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca 12 free spin de verilir.

Nas?l Oynan?r – Casinieuro

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton de?erini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi ba??na kaç jeton koyaca??n?z? seçmek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Her t?klama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Kullan?lacak jeton de?erini seçmek için JETON DE?ER?‘ni t?klat?n. Her t?klama jeton de?erini bir sonraki de?ere yükseltir. Geçerli jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S’ i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için simgesini t?klat?n. MAKS. BAH?S’ i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Joker sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Free Spins – Casinieuro

Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – Casinieuro

Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r.

Bonus oyunun amac?, yumurtalar?n içinde sakl? bonus toplamlar? bulmakt?r. Bo? yumurtay? seçti?inizde bonus oyun sona erer. Ana oyuna geri dönmek için OYUNA GER? DÖN’ ü seçin.

Oyun Ayarlar? – Casinieuro

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – Casinieuro

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazan?l?rsa. Bonus oyun kazan?ld???nda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

pBelirli Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n ya da S?f?rla‘y? t?klat?n.

?Y? ?ANSLAR!

No related posts.

Biri kurnaz bahisçilerden ödemesini alabilir mi?

Oyun ?irketleri ve bahisçiler kazançlar? ödemeyi reddedebilir.

Bunun önüne geçmenin en basit yolu hiçbir zaman onlarla oynamamak. Benim tavsiyeme uyun. Güvenli tavsiyeler almad?kça her zaman ?irketi SBR Kara Listesi’nden kontrol ediniz. AB’deki ?irketlerde kal?n.

SBR’deki ve di?er sitelerdeki önerileri gördü?ünüzde, bunlar?n genellikle do?ru olmad???n? akl?n?zda tutun – çünkü SBR’ye gönderdikleri mü?teriler için para ödeniyor. SBR’de Bet365 – en kötü türden bir sirk bahisçisi – A+ olarak s?ralan?yor. Kaybeden biri için kesinlikle A+ ancak onlarla oynad???nda kazanan zavall? insanlar limitlerinin ufak paralara dü?ürülmesiyle kar?? kar??ya kal?rlar. ?yisi mi, greatbettinginfo.com adresine gidip soru?turun.

?imdi sadede gelelim – sahtekar bir bahis ?irketine ödeme yapt?rmak mümkün mü?

Evet, mümkün.

Ödeme reddi genellikle yalanlarla ba?lar.

Ödeme gönderilmi?, haftaya gönderilmesi gerekiyor, bir hata olu?mu?, v.b. Geciktirme taktikler o kadar çoktur ki s?k?l?p paran?zla oynay?p kaybedersiniz.

Bunu yapt???n?zda, bütün bu bask?lara ra?men, kurnaz bahis ?irketi cevap vermeyi b?rak?r – ya da hesab?n?z? kapat?r ya da her ikisini birden yapar.

Kimseyle irtibata geçemezsiniz.Telefon etme imkan?n?z varsa, müsait birilerini bulamazs?n?z. Kurnaz bahis ?irketi ba?ka bir ülkededir ve vazgeçmenizi bekler – ki ço?u insan bunu yapar.

AB’de bu sorun Avusturya’da en kötü durumunda. Avusturya’da hiçbir oyun kurulu yok; spor bahisleri mevzuat? s?radan ticari geleneklerin kapsam?na giriyor. O yüzden, bahisçinin tek yapmas? gereken bir ?irket kurmak…

Bets4all benim kazançlar?m? ödemeyi reddetti, bir hata olu?mu? gibi davrand?lar, güya fakslad???m kimli?im olu?mam??, mektupla gönderdi?im kimlik kopyas? gitmemi?, ödeme zaman al?rm??, v.s. Hesab?m? kapatt?lar ve kendilerini kullan?lamaz hale getirdiler. Ödeme alman?n imkans?z oldu?unu gören SBR’den Bill Dozer’la temasa geçtim; SBR’nin yard?m etmeye çal??t??? insanlardan olu?an uzun bir listesi var.

Profesyonel bir oyuncuyla temasa geçtim, mümkün oldu?unu söyledi ancak nas?l oldu?unu söylemedi. ?imdi ?imdi anl?yorum nedenini. Neyin i?e yarad???n? ö?renirseniz korkaklar da kendilerini nas?l gizleyeceklerini ö?renirler. O yüzden s?rr?m? çok fazla aç??a ç?karm?yorum – ödememi almama ve di?er kurbanlara da yard?m etmeme ra?men. Ancak genel olarak bilgileri aç??a ç?karmaktan mutluluk duyar?m.

Bu korkaklar?n tek korktu?u ?ey bir ?eylerin kamuya duyurulmas?. Yeni kurbanlar bulamayacaklar çünkü ne olduklar? herkesçe bilinecek ve etraflar?ndakiler onlar?n bahisçi gibi görünen suçlular oldu?unu anlayacaklar.

Bets4all’daki herkesle irtibata geçtim. Bets4all’a gönderdi?im maillerle bir kitap yazd???m? söyledim “Kurnaz bir bahisçiden ödeme alman?n 100 yolu” ve yapt???m ?eyin onlar? çoktan olumsuz etkiledi?ini aç?klad?m.

Bir hafta sonra yine ayn?s? ve kitab?n ?nternette ücretsiz olarak yay?nlanaca??n? aç?klad?m ve böylece ödemeyi reddetmeleri iyi oldu böylelikle ben de ba?ka yollar? deneyebilecektim. Kitap haz?r oldu?unda Avusturya’da bir bas?n bülteni düzenlenecekti. Farkl? yetkililer ve ?irketlerle irtibata geçilip Bet4all’un faaliyetleri hakk?nda bilgi verildi.

??ler böylece iki ay ilerledi, ta ki Bets4all bir çok sorunla kar??la??p borcunu kapatana kadar. O yüzden ödemenin al?nmas? mümkün ancak en iyi yolu bu düzenbazlarda hiç oynamamak – bilgiyi kendiniz edinerek.

Bets4all kar??la?t???m tek hilekar bahis ?irketi de?il, o yüzden tecrübelerime dayanarak bir ki?iye ödeme yap?labilece?ini söyleyebilirim, hepsine eninde sonunda ödeme yap?l?r.

Siz de bunu ya?arsan?z, her ?eyden önce tek bir ?ey yap?n. Hesab?n?zdaki bütün bilgilerin yaz?c?dan ç?kt?s?n? al?n. Oturum aç?n ve oyun geçmi?i, ?artlar (bets4all yeni kurbanlar? doland?rd?ktan sonra kölelik sözle?mesini de?i?tirir) ve hesap geçmi?inizin her sayfas?n?n ç?kt?s?n? al?n. Çünkü düzenbazlar hemen hemen hiç ?üphesiz hesab?n?z? kapatacaklard?r ve böylece siz de hesab?n?za giremezsiniz. O halde ilgili ülkenin Oyun Kurulu’na bahisçinin mü?terisi oldu?unuzu ve onlar?n size borsu oldu?unu nas?l kan?tlayabileceksiniz?

Sözde bahisçi tavsiye eden siteleri v.s. ziyaret ederseniz ve bu siteler size bets4all, Betchance veya Internet1X2 için reklam bantlar? (bannerlar) gösterirlerse, gözleriniz aç?k tutun. Bunlar?n hepsi düzenbazd?r ve bu reklam bantlar?n? gösteren siteler neyin sorumlulu?unda olduklar? hakk?nda çok az ?ey biliyorlarsa, o halde bu siteler sizi bilinçli bir ?ekilde yanl?? yönlendiriyorlard?r çünkü yeni kurbanlar toplamak için para al?yorlar.

No related posts.

Oyun Kurallar-All American-25 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-25 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-25 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-25 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-25 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-25 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Geldiniz- All American-50 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-50 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-50 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-50 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-50 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-50 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.