Temel Kurallar-Mystery At The Mansion

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Mystery at the Mansion’a ho? geldiniz – CasinoMaxi!

Sherlock Holmes öykülerinden esinlenilen ve özel bonus k?sm?nda cinayeti çözme ?ans? veren bir oyundur.

Oyun Hakkýnda – CasinoMaxi

Mystery at the Mansion , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farklý jeton deðerleri arasýndan istediðinizi tercih edebilirsiniz. En fazla 25 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton arasý koyabilirsiniz. En düþük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 25 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 100 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bileþimleri, video ekranýnýn sol alt tarafýndaki ödeme tablosunda belirtilmiþtir.

Özel oyun silindir sembolleri

Sembol
Aç?klama

Wild semboller, scatter ve bonus kazanmalar d???nda, kazanan el olu?turmak için di?er sembollerin yerini alabilir.

Scatter sembolü. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca free spin’ler de verilir.

Bonus sembolü. Bahis çizgisindeki 3+ bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r. Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Nasýl Oynanýr – CasinoMaxi

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton deðerini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi baþýna kaç jeton koyacaðýnýzý seçmek için BAHÝS SEVÝYESÝ‘ni týklatýn. Her týklama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istediðiniz çizgi sayýsýný seçmek için BAHÝS ÇÝZGÝLERÝ‘ni týklatýn. Her týklama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulanýr. Video ekranýnýn yanlarýndaki bahis sembollerini týklatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri sayýsý, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Kullanýlacak jeton deðerini seçmek için JETON DEÐERÝ‘ni týklatýn. Her týklama jeton deðerini bir sonraki deðere yükseltir. Geçerli jeton deðeri, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun düðmelerinin solundaki Bahis ekranýnda, toplam bahis miktarý ise oyunun en altýndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAHÝS‘i týklatýn.

Oyunu baþlatmak için düðmesini týklatýn; bahsinizin tutarý hesabýnýzdan kesilir. MAKS. BAHÝS‘i týklatýrsanýz, silindirler otomatik olarak dönmeye baþlar. Kazandýðýnýzda, kazanan bahis çizgileri vurgulanýr ve kazandýðýnýz miktar, oyunun en altýndaki oyun panelinde gösterilir. Kazanýlan jeton sayýsý da, oyun düðmelerinin saðýndaki Kazanýlan ekranýnda gösterilir.

Kazanýlan miktar otomatik olarak hesabýnýza eklenir ve oyun paneli ve Kazanýlan ekranýnda gösterilir.

Silindirler dönmeye ba?lad???nda, durdurmak için ö?esine dokunabilirsiniz.

Free spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakký kazandýðýnýzda, döndürmeleri baþlatmak için START FREE SPINS‘ý týklatýn. Kalan döndürme sayýsý gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynanýr. Bir ücretsiz döndürme sýrasýnda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazanýlan döndürme sayýsý otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler sýrasýnda gerçekleþen kazanmalar üçe katlanýr (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazanýlanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – CasinoMaxi

Bonus oyun, cinayetin gizemini çözme ?ans? verir!

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r. Bonus oyun, üç a?amal?d?r:

 • 1. Ad?m: Katili bulma.
 • 2. Ad?m: Cinayet silah?n? bulma.
 • 3. Ad?m: Cinayetin nedenini bulma.

Yanl?? tercihler bile yapsan?z her ad?mda bir ?eyler kazan?rs?n?z ancak do?rular? seçti?inizde kazand???n?z miktar katlan?r…

 • 1. Ad?m: Kazan?lan x2
 • 2. Ad?m: Kazan?lan x2
 • 3. Ad?m: Kazan?lan x2.

3. ad?mda son seçim yap?ld???nda bonus oyun sona erer.

Oyun Ayarlarý – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini týklatýn. Oyun Ayarlar’ý menüsünde aþaðýdaki seçenekleri etkinleþtirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapatýr.
 • Fon sesi. Fondaki müziði açar ya da kapatýr.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinleþtirildiðinde oyun panelinde AUTO‘yu týklatýn ve otomatik oynanacak tur sayýsýný seçin. Tur sayýsý tamamlandýðýnda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u týklatýn. Otomatik oyun, geçerli oyun turlarý bittikten sonra tamamlanýr.

Otomatik oyunda kullanýlmak üzere aþaðýdaki geliþmiþ ayarlarý seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazandýðýnýzda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazanýlýrsa. Free spins kazanýlýrsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazanýlýrsa. Bonus oyun kazanýldýðýnda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu deðeri aþarsa. Kazanýlan tutar belirttiðiniz miktarý geçtiðinde ya da eþit olduðunda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirttiðiniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azalýrsa. Nakit, belirttiðiniz miktar kadar azalýrsa Otomatik oyunu durdurur.

Belirli Otomatik oyun koþullarýný kaldýrmak için ilgili onay kutusunun iþaretini kaldýrýn ya da Sýfýrla‘yý týklatýn.

ÝYÝ ÞANSLAR!

Geldiniz-Arabian Nights

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

Arabian Nights’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

Arabian Nights, 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir. En dü?ük bahis bir çizgiye 1 jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 1 bahis çizgisine 1 jetondur (toplam 10 jeton).

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Arap adam bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve Jackpot d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Ya? lambas? bir scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in, 5 scatter sembolü, toplam bahisin 500 ile çarp?lmas?yla elde edilen tutar? öder). 3 – 5 scatter sembolü, 15 ücretsiz döndürme kazand?r?r. Bonus döndürmeler s?ras?nda, Jackpot hariç tüm kazan?lanlar üç kat? ödenir.

Jackpot yaln?zca MAKS. BAH?S ile oynand???nda ve silindirler durdu?unda, herhangi bir bahis çizgisinde 5 arap adam simgesi gösteriliyorsa kazan?labilir.

Not: Jackpot, artan bir jackpot oldu?undan, oyun oynand?kça, konan bahsin bir miktar? Jackpot’a eklenir.

Nas?l Oynan?r

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için döndürme dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Free spins

Silindirlerin herhangi bir yerinde üç ya da daha fazla scatter sembol bulundu?unda, 15 ücretsiz bonus çevirme kazan?rs?n?z. Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için Start free spins‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda meydana gelen, Jackpot kazançlar? hariç tüm di?er kazanmalar üçe katlan?r.

Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Jackpot kazan?ld???nda. Jackpot kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

Özel Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n.

?Y? ?ANSLAR!

Lütfen Unutmay?n: Jackpot ödemesi, kumar sitesinde belirtilen kurallara ve ko?ullara tabidir. Daha fazla bilgi için kumar web sitesine bak?n.

Çevrimiçi oynamay? ö?rendi?inizde ç?rakl?k döneminizin geçmesi için acele etmeyin

Birkaç butona basmak o kadar da zor olamaz?

Evet, maalesef hata yapmak çok kolay. ?u 3 faktörü edinmeniz gerekiyor:

Tecrübe

Usul

Bilgi

Bu, birkaç ay boyunca küçük mebla?lar? – her bahis için 3-25 EURO- tekrar tekrar oynayarak ba?ar?l?r.

Daha sonra ki?i yava?ça bahis paralar?n? art?r?r. Birdenbire art?r?rsan?z, bahis oynayabildi?iniz paray? s?n?rland?r?rs?n?z. Bu bahse para yat?rmadan önce tecrübelerinizden bilmeniz gereken bir ?ey. Aksi takdirde, bir bahis ?irketine çok fazla bahis koymu? olursunuz ve bir sonrakine yaln?zca 30 EURO yat?rabilirsiniz. Ç?rakl?k paras? ödemekten ba?ka hiçbir ?ey tecrübenin yerini alamaz.

Benzer ?ekilde, belirli bahis ?irketleri a??r? yüksek bahisleri h?zl?ca bat?r?yor. Öncelikle en h?zl? bat?r?c?ya bahis oynamal?s?n?z. Bilgi ve tecrübe sahibi olmal?s?n?z.

Aynen öyle, bahse para yat?raca??n?z zaman bir oyun borsas?ndaki bahis oranlar? de?i?tirilir. Al??k?nsan?z, ba?ka hangi oyun borsalar?n?n genellikle ayn? bahis oranlar?na sahip oldu?unu bileceksinizdir. Ya da bir oyun borsas?nda bahsi dö?ersiniz ve birilerinin de sizi dö?emesini beklersiniz- görülmedik bir ?ey de?il. Ya da bir sonraki en yüksek bahis oranlar?n? aras?n?z ve biraz kayba u?rars?n?z. Usulünüz olmadan deh?ete dü?ersiniz, ne yapaca??n?z? bilemezsiniz ve belki de bütün bahis paras?n? kaybedersiniz.

Asya handikap?, alt-üst, tek-çift nedir?

Paris SG, PSG ya Da Paris Saint German ayn? tak?m m??

“Draw no bet (Beraberli?e bahis oynama) nedir? Ö?renmek zaman al?r.

Ladbrokes’a 1000 EURO bahis oynuyorsunuz. Bunun yerine, 3-4 oyun borsas?nda bahis oynaman?z gerekmektedir. Bir oyun borsas?nda bahis oynars?n?z. Ayn? piyasa düzenleyicileri di?er oyun borsalar?na otururlar ve di?erlerindeki bahis oranlar?n? direk bat?r?rlar. Tecrübe edindi?inizde, ne yapman?z gerekti?ini ve sorunsuz bütün bahisleri oynayabileceksiniz – tecrübeniz ve önerdi?im 2 web taray?c?s?ndaki bilgiler sayesinde.

Maçlar oynand???nda iyi takip etmelisiniz. Bahis oranlar?, maç?n ba?lama saati yakla?t?kça giderek daha iyi olur. Bir yere bahis oynad?n?z ve bir sonrakine geldi?inizde maç kapand?. Yaln?zca tecrübenin yard?m? dokunur.

Önce oyun borsas?na m? yoksa bahis ?irketine mi para yat?rmal?s?n?z? Tecrübe ve bilgi gerekli.

Ba?ka herhangi bir ?ey yapmadan önce bu sayfalar?n ç?kt?s?n? al?n ve birkaç kez okuyun. Okunmas? gereken s?raya göre düzenlenmi?tir, milyoner sayfas?n?z dikkate almay?n.

Benim tavsiyeme uyun- Bu hatalar? ben zaten sizin yerinize yapt?m.

Anlatt???m gibi ba?lay?n – Moneybookers, EURO, do?ru bahisçiler.

Ö?renme e?rinize zaman verin. ?lk aylarda küçük paralarla oynay?n. Daha yüksek bahisler için haz?r olana kadar bekleyin.

Ba??ndan itibaren do?ru biçimde ö?renin, tecrübe edinin ve disiplinli oynay?n. Daha sonra kazanmak rutin haline gelecek. Hangi tak?m?n kazanaca??n? hakk?nda bir kal?p görebilecek hale geleceksiniz. En basiti 2 sonuçlu oyunlarla ba?laman?z, alt-üst gibi. Giri? yapmadan önce tenis oynamay?n, farkl? bahisçilerin bir maç iptal edildi?i zaman uygulanacak farkl? kurallar? var.

E?er çok fazla bahis kaybederseniz (para kazan?rsan?z geri döner) o halde bir taraftan gözlemleyip ö?renirken birkaç ay kesin bahisler oynay?n.

Yar? zamanl? bahis oynaman?n ve spor bahislerinde kazanman?n bu kadar? yeter

Kazanman?z durumunda, tam zamanl? bahis oynama üzerinde çal??may? b?rakmay? m? dü?ünüyorsunuz?

Böyle yapman?n hiçbir mant??? yok. Cumartesi ve Pazar günlerinin yan? s?ra Cuma ak?amlar? da bahis oynamak oldukça kazançl?. Ço?u insan?n herhangi bir ?ekilde bo? oldu?u zamanlar. Bir profesyonel ve kazanan olmak istiyorsan?z, i?i kap?n.

Pazartesi’den Per?embe’ye kadar bizim istedi?imiz yüksek bahisler den çok az oluyor. Ak?am 1-1 bahis oynayabilir (ya da bekleyebilirsiniz ancak kendinizi durdurman?z kolay de?il) ve yetinebilirsiniz. Sal? en kötü gündür; bu günde yap?lacak en iyi ?ey oyun hesaplar?nda kazançlar? bulunanlar? takip etmektir.

Kurallar-Voodoo Vibes

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

Voodoo Vibes’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

Voodoo Vibes , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farkl? jeton de?erleri aras?ndan istedi?inizi tercih edebilirsiniz. En fazla 25 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton aras? koyabilirsiniz. En dü?ük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 25 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 100 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt taraf?ndaki ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Voodooman bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve bonus kazanmalar d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir.

Ç?ng?rakl? y?lan bir scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca 10 free spin de verilir.

Nas?l Oynan?r – CasinoMaxi

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton de?erini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi ba??na kaç jeton koyaca??n?z? seçmek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Her t?klama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Kullan?lacak jeton de?erini seçmek için JETON DE?ER?‘ni t?klat?n. Her t?klama jeton de?erini bir sonraki de?ere yükseltir. Geçerli jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Free spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – CasinoMaxi

Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r.

Bonus oyunun amac?, bebeklerin içinde sakl? bonus toplamlar? bulmakt?r. Bo? bebe?i seçti?inizde bonus oyun sona erer. Ana oyuna geri dönmek için OYUNA GER? DÖN’ü seçin.

Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazan?l?rsa. Bonus oyun kazan?ld???nda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

Belirli Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n ya da S?f?rla‘y? t?klat?n.

?Y? ?ANSLAR!

?yi bahis borsalar?

Bahis borsalar? bahis oyuncular?n?n birbirlerine kar?? oynad?klar? sitelerdir. Bahis borsalar? maçlar? al?r ve paray? i?ler, düzenler ve paray? öder. Bunun için kazançlardan bir komisyon al?rlar, genellikle % 5 oran?nda. Bu, bahis oranlar?n?n asl?nda daha dü?ük oldu?u anlam?na gelir, bahis oranlar?n?n % 2,5’i kazançlardan gidiyor bu yüzden bahis oranlar? asl?nda 1,95. Bahis oranlar?n? hesaplamak için, Buray? t?klay?n.

Buna ra?men benim önerdi?im bahis borsalar?n?n genellikle yüksek bahis oranlar? vard?r. Ancak hepsinden önemlisi, risksiz bahisleri (kesin bahisleri) kullanarak, kazançlar? bahisçilerden alarak, bahisçide kaybedip, kendi yapt?klar? bahislere kar?? bahis olarak aç?klanan, kar?? taraftaki bahis borsas?nda bir kar?? bahisle kazanarak bahis borsalar?m?z olmal?.

Bu kazanmaktan çok daha zor. Kazanmak çok kolay ki ilk bahiste kazan?l?r. Ancak hata yapmamal?s?n?z, bütün ö?renme e?risi hata yapmak için de?ildir, do?ru takti?i uygulamay? ö?renmemek için de?ildir. Kazanmak için spor hakk?nda bir ?ey bilmenize gerek yok

ComeOn öncelikle kaydolmal?s?n?z. Yaln?zca % 4 komisyon al?yorlar – bu önemli, bahis oranlar? daha büyük olacak. Sitede gezinmek çok kolay. Kullan??l? bahis bonuslar?. Moneybookers kullan?yorlar.

Redbet ise bir sonraki. Yaln?zca % 4 komisyon. ?sveçli kadro taraf?ndan kuruldu ve onlar taraf?ndan i?letiliyor. Netteki bütün bahis borsalar?n?n en iyi limitlerine sahip, siteyi olu?turan bir dahi. Orada meydana gelen her ?ey görülebilir ve birkaç t?klamayla maçtas?n?z. Betfair’de ise bazen maça ula?madan önceki bütün t?klamalardan ?iddetli kar?n a?r?lar? çekiyorsunuz. Kazanç ödemeleri gerçek zamanl? olarak (saniyeler içerisinde) Moneybookers’a yap?l?yor – Redbet ta?lar? nas?l dö?eyece?inize dair bütün i?i gösteriyor.

Bets10. Bilindi?i gibi, kalitenin imzas?, yine ?sveçliler. Çok küçük bir ?irket olarak ba?lamalar?ndan bu yana onlar? kullan?yorum. ?u anda 150 personeliyle muazzam bir ?irket ve ?nternet dünyas?nda y?l?n oyun sitesi olarak seçilmeyi de pekala hak ediyor (bir sitede olabilecek her ?eye sahipler – mü?terek bahis dahil) Oynamak için büyük mebla?lar mevcut. Do?al olarak Moneybookers hesab? var ancak bazen kazanç ödemelerini almak birkaç gün al?yor. Standart % 5 iken, onlar?n komisyonu yaln?zca % 4.

Hat?r? say?l?r ölçüde büyük bir bahis sermayeniz olana kadar bu 3 bahis borsas?yla ba?a ç?kabilmelisiniz. O zamana kadar Betfair’le oynaman?z gerekecek, yine % 5 komisyon, zor bir site, mü?teri dostu politika. Standart cevab?n “Bu bizim prensibimiz de?il”, “biraz daha dayan?n” ya da “kendi ba??n?z?n çaresine bak?n” oldu?u bu yerde kötü muameleyle kar??la?maya haz?r olun. Ancak Betfair en büyü?ü, en fazla oyuncuya ve sermayeye sahip bu nedenle muhtemelen onlara ihtiyac?n?z oldu?unu dü?ünebilirsiniz. Haz?rl?kl? olun böylece tahammül edebilirsiniz. H?zl? bir ?ekilde do?rulama yapacaklard?r ve genellikle ayn? gün ayn? parayla tekrar oynayabilirsiniz; genellikle oynamak için büyük mebla?lar ve birçok kar??la?ma bulunur. Betfair bunlar?n ilki ve bahis borsas?n? icat eden de onlar. Mü?terilerine özen gösterselerdi, bu i?in tekeli olurlard?.

Daha fala bahis borsas? var ancak bunlar kadar iyi de?iller, ben yaln?zca Avrupa’daki bütün bildiklerimi ara?t?rd?m, bir tane daha istiyorsan?z, BetBull’u deneyin. Bu Betdaq’?n bir ba?ka kabu?u, ayn? bahis oranlar? ve paraya sahip ancak oynamak için daha h?zl? ve anla??l?r bir site.

Di?erlerinden daha dü?ük komisyonla (yaln?zca % 1, muhtemelen) çal??an bir bahis borsas? var, Mansion. Onlar?n navigasyonunu sevmiyorum, bana göre çok bo?uk. Ayr?ca Cebelitar?k’ta ikamet ediyorlar, bu yüzden AB/AET yasalar?n?n kapsam?na girip girmediklerinden emin de?ilim. Mansion ilginiz çektiyse, sitenin düzenin sizi cezbedip etmedi?ini ve daha sonra AB kapsam? içerisinde olup olmad???n? kontrol edin böylece kazançlar?n?z vergiden muaf olur.

Geldiniz-Fishy Fortune

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

Fishy Fortune’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

Fishy Fortune , 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, wild ve scatter semboller sunan bir video slot makinesidir. En dü?ük bahis bir çizgiye 1 jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 1 bahis çizgisine 1 jetondur (toplam 10 jeton).

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Alt?n hazine bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve Jackpot d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Midye bir, scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in, 5 scatter sembolü, toplam bahisin 500 ile çarp?lmas?yla elde edilen tutar? öder). Ayr?ca seçilen bahis çizgisinde 3 ya da daha fazla sembol görüntülendi?inde free spin kazan?l?r.

Jackpot yaln?zca MAKS. BAH?S ile oynand???nda ve silindirler durdu?unda, herhangi bir bahis çizgisinde 5 ahtapot simgesi gösteriliyorsa kazan?labilir.

Nas?l Oynan?r – CasinoMaxi

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için döndürme dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Free Spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Jackpot kazan?ld???nda. Jackpot kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

Özel Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n.

?Y? ?ANSLAR!

Lütfen Unutmayýn: Jackpot ödemesi, kumar sitesinde belirtilen kurallara ve koþullara tabidir. Daha fazla bilgi için kumar web sitesine bakýn.

No related posts.

Geldiniz-10H All American

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-10H All American

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-10H All American

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-10H All American

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-10H All American

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-10H All American

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-100H Jacks or Better

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Jacks or Better

Jacks or Better’a ho? geldiniz!

Jacks or Better, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-100H Jacks or Better

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), Jacks or Better’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-100H Jacks or Better

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Jacks or Better

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Jacks or Better

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Basit Kurallar-100H Deuces Wild

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Deuces Wild

Deuces Wild’a ho? geldiniz!

Dueces Wild, bir istisna d???nda ellerin olu?turulma yöntemi olarak geleneksel poker kurallar? takip etmektedir: Tüm ikililer “wild” kartt?r; yani kazanan bir eli tamamlayacak en iyi kart?n yerine kullan?labilir. Örne?in ikili, bir kent ya da flo? olu?turmak veya üçlüyü kare yapmak için kullan?labilir.

Özel Eller-100H Deuces Wild

Normal poker ellerinin yan? s?ra (üçlü, kent, flo?, full, kare, straight flush), Deuces Wild’da baz? özel eller de bulunur.

 • 5?li. Ayn? de?er ya da ikiliye sahip be? kart.
 • Royal Straight Flush. Tamamlamak için bir ikilinin kullan?ld??? flo? royal.
 • Do?al Flo? Royel. Herhangi bir ikili içermeyen flo? royal.
 • Dört ikili. Dört tane ikili.

Nas?l oynan?r-100H Deuces Wild

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Deuces Wild

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Deuces Wild

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.